DEJINY RODINY ZÁNYIOVCOV

 


na SLOVENSKUv MADARSKUHLAVNÁ STRÁNKA
 

                                                Jeden náš priateľ, vojenský historik nás upozornil, že
                         „rodinné legendy treba bra
ť žne, ale všetko treba preveriť!“

Prvé objavenie
Pôvod


Slovensko/
           Horný Zem
      

      Spisske Vlachy/          
                      Szepesolaszi 

BeckoV/Beckó
 Hniezda/Gnyázda
 Levo
ča/Löcse
Zázrivá/ Zázriva
Jahodnik                    
 Trnava/Nagyszombat      Veli
čna/Nagyfalu
Vi
šnové/Felsö Visnyo
Zbinov

Prievidza/Privigye


 

Privigye
  
Maďarsko
Bicske, Pest,
Szekesfehérvár,
Lajoskomárom, Ozora,Törökkopány, Foktö,
Dunaszentgyörgy,
Kaéposvár, Belezna,
Kutas, Baja, Pécs,
Csokonyvisonta,
Barcs

 


Taliansko
 

Podľa rodinnej tradície predkovia boli kominárski majstri talianskeho pôvodu. Vydali sme sa po stopách tejto informácie, ktorá sa podáva z pokolenia na pokolenie, tým skôr, lebo v rodine mali a aj majú príslušníkov talianskeho typu

Kvôli pomenovaniu „Talian“ sme upriamili pozornosť na spišské mesto Spišské Vlachy (
Szepesolaszi). Preštudovali sme dejiny Spišských Vlachov. Mesto, ktoré leží pri Hornáde založili v XIII. storočí Nemci, ku ktorým sa pripojila talianska komunita žijúca v Jasove. Členov tejto komunity sem presídlili kvôli výstavbe spišského hradu. Talianski kamenári a ich potomkovia so svojou odbornosťou prispeli k výstavbe kostolov a hradov v okolí. Usadlosť sa spomína už listine Belu IV.  z roku 1243.

V matrikách za
čínajúcich rokom 1636 skutočne môžeme nájsť Zániovcov. Kominárske povolanie ale pravdepodobne pramení z prepočutia. V slovenčine totiž kéményseprő znamená kominár a kőfaragó je kamenár. Následkom odovzdávania legendy tak vzniklo z kamenára kominár.

Bydliská na Hornej zemi.

Pravdepodobnosť, že rodina Zányi   odtialto pochádzala a ďalej sa stretávame  s nimi ako živnostníkmi na rôznych miestach Hornej zemi.

Naša rodina v Uhorsku pochádza zo Slovenska, z Prievidze, je to jej malá vetva.
 
V mnohých usadlostiach
žili Zányiovci, ale širšiu komunitu nájdeme okrem Prievidze iba v Levoči. 

Pomerne neskoro sme mysleli na to, aby sme  pozreli
či sa nachádzajú aj na území Maďarska Zányiovci, pretože nikdy sme sa tu nestretli s našim priezviskom. Vysvitlo, že veruže sú, takmer v každej župe a najmenej tak dlho tu žijú, ako v Hornej zemi!

Bydliská v Maďarsku.

Spomedzi tých Zányiovcov/
   Zanyiovcov ktorých sme u
ž spoznali a bádali, doteraz sme vedeli stotožniť tri vetvy, - vetvu z Kaposváru, z Foktő a Törökkopány-u. Rodina z Bicske, ktorú poznáme iba z počutia, ešte nie je prebádaná.

U
ž naznačený taliansky pôvod rodiny až dodnes sa nepodarilo dokázať na základe dokumentov, ale objavenie rodiny možno posunúť do 13. storočia. Z tohto obdobia ale nedisponujeme dokumentmi.

Faktom ale je,
že dnešný taliansky telefónny zoznam uvádza veľké množstvo ľudí s priezviskom Zani.
 

Spôsob písania priezviska     
                         
Zani
                                       Zany
                                       Zánj
                                      

                                     Zanyi
                               Zan
                                                  
                                      Zányi
                                              

                              
ň
                               Zani
                            

                              
Zanyi
                                      Zányi

 

V matrikách zo XVII. storočia priezvisko tejto rodiny sa písalo v podobe  Zani respektívne Zany.

V XVIII. storo
čí občas sa objavilo aj vo forme Zanyi, ale sa vyskytli aj podoby ZanZánj. 

XIX. storo
čí, v období maďarského odboja za slobodu, keď na krátku dobu matriky sa viedli v maďarskom jazyku, toto priezvisko sa písalo ako Zányi, keďže sa pravdepodobne sledovala výslovnosť.

XX. storo
čí priezvisko rodiny sa písalo v troch rozličných podobách. Po vzniku Československa v roku 1921 v rodáci z Hornej zeme istú dobu používali formu priezviska Zani, ktoré sa vyslovovalo ako Zányi. Neskôr prešli všetci na alternatívu ň

V Ma
ďarsku existuje aj jedna krátka alternatíva priezviska v podobe Zanyi, ostatní používajú formu Zányi

 
Miestopis 
Šopronská
župa
            


  
 


Hraničná oblasť so župou Sáros a Árva

 

Medzi majetkami győrskeho biskupstva v rokoch 1566, 1871, 1577, 15921598 sa uvádza jedno mestečko ako Szany, niekedy aj ako ZanyZani.
Toto meste
čko ležalo v blízkosti hradu Kesző (vedľa rieky Rába v šopronskej župe), smerom na sever. Uvádza sa tam 77 poddaných s polovičnou sessiou a asi 20 želiarov. V súpise z roku 1598 bola uvedená ako zničená dedina, ktorej religiózne predmety uchovávali na hrade.
V druhej polovici obec
Zány sa uvádza medzi majetkami Juraja Klobusiczkého.
V XIX. storo
čí bola centrom panstva Várkesző a znova je majetkom győrskeho biskupstva, uvádza sa iba pod názvom Szany.

V roku 1770 medzi pripojenými poľskými mestami a dedinami k Uhorsku nájdeme aj obec Zani. Ako pohraničnú stráž sem umiestnili 500 pešiakov a jazdcov kvôli zabezpečeniu majetku. (Usadlosti, ktoré tu uvádzame, sa nachádzajú v pohraničnej oblasti žúp Sáros a Árva).

                                                                                                                                                      
                                                             HLAVNÁ STRÁNKAna SLOVENSKU