RODINA ZÁNYIOVCOV V MAĎARSKU

 


RODINA ZÁNIOVÁna SLOVENSKUHLAVNÁ STRÁNKA
 


Prvé objavenie


Ž
upa Báčsko          
          Bodrogská

Szent Iván 

  

                                                    

Kráľ Ferdinand I. v roku 1559 prepustil usadlosť Szent-Iván, ktorá sa nachádza v blízkosti mesta Baja a ktorá patrila k majetku Kaločskej kapituly, spolu s ostatnými cirkevnými majetkami v prospech: Csáthi Zányi Rafaela, Kamóthi Blažeja, Filep Dömea, Strausz Hieronyma, Ludányi Bay Ignáca a Meleg Baltazára. 

Skutočnosť, či žijú ešte dnešní potomkovia medzi Zányiovcami v Maďarsku, vyžaduje ešte ďalšie bádanie.
 

Dosídlenie
       
XVIII.,   
            XIX.st.    

Nevedno, ale na základe ich prvého výskytu možno predpokladať, že veľčasť uhorských Zanyiovcov,  respektívne  rodín Zányiovcov sú potomkami rodín z Hornej Zeme, ktorí po odchode Turkov boli sem presídlení alebo sa tu usadili.

Naše bádanie nie je úplné, ale doterajšie poznatky sa oplatí predstavi
ť

Priezvisko Zányi patrí medzi pomerne zriedkavé priezviská, ale bolo známe u
ž koncom XIX. storočia. Bolo medzi nimi veľa a rôznych remeselníkov, napríklad tesár v obci Dunaszentgyörgy, obuvník a čižmár v obci Ozora, kováč v obci Barcs, kožušník v Pešti. Poľnohospodárstvom sa nezaoberali. 
 

Bicske
     
        

O rodine, ktorá je rozšírená v obci Bicske a v jej okolí máme vedomosti iba z počutia, ale  nedisponujeme s detailnými informáciami. 

Foktö
      

 

Rodinných príslušníkov možno nájsť vo fragmente rodostromu č 15.


 

V 70. rokoch XVIII. storočia sa oženil v obci Foktő Adam Zányi, nevieme, odkiaľ pochádza, ale o 30 rokov neskôr  ešte prišli –predpokladáme, že jeho príbuzní (Petrus, Elizabeth) do dediny. Ich príchod súvisí s osídľovaním  biskupského panstva katolíkmi  na miesta po vyhnaných reformovaných.  

Matri
čná kniha nepoukazuje na ich povolania, ale podľa údajov v súpise remeselníckych živností z roku 1891 prenajímali mlyn v obci Uszod.

Rodostrom sa dá a
ž do našich dní zostaviť. Rodina dnešných potomkov žije už od XX. storočia  v Pešti.
 

Kutas/Kaposvár

      Rodinných príslušníkov možno nájsť vo fragmente rodostromu č 13.

 

Asi v polovici XIX. storočia prišiel do obce Kutas Štefan Zányi kožušnícky majster, nevedno, odkiaľ. Zakrátko sa presťahoval do Kaposváru.
Jeho synovia  boli ko
žušník, kolár, zámočník, kováč a onedlho opustili Kaposvár.

Neskorší potomkovia mali rôzne povolania. Rodostrom sa dá odvodiť a
ž do súčasnosti, ale jednotliví členovia rodiny sa už dávno odtrhli od seba.

V rodine sa vyskytujú aj osobnosti, ktoré hodno spomenú
ť, ako napr. Eugen Zányi, ktorý bol hospodárskym riaditeľom továrne na výrobu liečív v Budapešte (Kőbányai Gyógyszerárugyár) v 70. rokoch  20. storočia.
Tomáš Zányi je známy v súčasnom filmovom priemysle (Cena Zlatý mikrofón, a vyznamenanie Najlepší zvukový inžinier)
 

Törökkoppány

      

Rodinných príslušníkov možno nájsť vo fragmente rodostromu č 14.

Takisto na konci XVIII. storočia sa objavil s manželkou Jozef Zani (bez dĺžne) v osade Törökkoppány.

Spomedzi uhorských Zaniovcov jedine ich ozna
čovali v matrikách ako zemianskych osadníkov, aj keď to boli živnostníci. Viacerí členovia rodiny pracovali ako debnárski alebo kováčski majstri.

Rodostrom sa dá odvodi
ť až do súčasnosti. Časť príbuzenstva žije v Pešti alebo v okolí.
 

Databáza 

Keďže hore uvedené vetvy v súčasnosti sa nedajú pripojiť k našej vetve, podrobné údaje k jednotlivým osobám sa nachádzajú v zostave Fragmenty rodostromu, v ktorom abecedný  indexu napomáha vyhľadaniu daného mena a miesta. Mená sú uvedené v takej forme, ako sú zapísané v matrike.  Databáza je dostupná kliknutím na podčiarknutý text.

                                                                                     
HLAVNÁ STRÁNKA