NAŠE RODINNÉ KRONIKY   

                  
   
madarsky

VÍTAME VÁS NA STRÁNKE   RODINY ZÁNYIOVÁ - ŇOVÁ
Touto webstránkou vzdávame poctu rodine  môjho otca
ZÁNYI Jánosa.


RODINA ZÁNIOVÁna SLOVENSKUv MADARSKU
 

Zverejnenie nášho rodokmeňa sa pokúša čiastočne zhrnúť takmer 30 ročné - z laického hl'adiska pomaly sa stávajúce amatérske bádanie rodiny. Cieľom je predovšetkým umožnenie ďalších pripojení k rodokmeňu, ale nepostráda ani pohnútku hrdosti z našej práce.
J
eho vznik je dobrým príkladom na to, že v bádaní stále sa širšie roztvárajúce časové odstupy majú za dôsledok zmenu systému bádania za chodu, premeny od základov, ktoré spolu prinášajú straty a zdvojenie práce.

Rodinná kronika sa najprv, využijúc technické možnosti, zrodila vo formáte obrázkami bohato ilustrovaných albumov jednotlivých rodín, najskôr našej rodiny, potom rodiny  našich mám, starých mám a na konci rodiny našich neviest.
 
 Tieto knihy sú súhrnom ústnych podaní, našich dokumentov a našich bádaní, sú výsledkom kolektívnej práce rodín zo slovenska a maďarska, z ktorých prvý zväzok sa zrodil v roku 1993 a píše sa stále ďalej.

Neskôr sme použili kresliaci program vhodný na tvorbu webstránky.
 
 a
ko výsledok tohto procesu  vám predstavujeme spoznávanie nasledovných rodín, ktoré sa prostredníctvom rodiny strányai spájajú v rodokmeň doplený vetvami našich mám v prarodokmeň.
 
 T
oto sú naše vlastné rodiny
:
rodina ZÁNYI, rodina SZTRÁNYAY (rodiny Dessewffy, Dubniczky, Inkey, Lengyel, Majthényi, Mikovinyi, Pongrácz),
 
rodiny našich mám a starých mám, prastarých mám: rodina KAJÁN , rodina SKONDA, rodina SCHREINER, rodina  JANCSÓ, rodina GLATZ..
 
rodiny našich neviest: rodina GEIGER, rodina NEHÉZ, rodina CHOVAN.. 
 
 n
aše webstránky sú dostupné aj z tejto stránky.

rodiny a naše kroniky sú predstavované a aktualizované priebežne. prostredníctvom rodiny sztrányay predstavujeme aj v dávnejších dobách cez manželky do príbuzenského vzťahu vstupujúce rodiny a s nimi súvisiace vetvy.
 
Programom  poskytované riešenia sme sa pokúšali maximálne využiť, dáva predsa možnosti k  tomu, aby užívatel':
 
   
ľahko našiel spájajúce mená prípadne miesta,
    s
poznal pozbierané informácie a obrázky o osobách nachádzajúcich sa  
        v rodokme
ňoch,
    ka
ždom prípade našiel i  naše zdroje,
    S
poznal nielen kompletné rodokmeňe, ale aj ich zlomky a prípadne sa pripojil k našim  
        rozpracovaným vetvám,
    V
etvy rodokme
ňov našich mám sme tiež pripojili k nášmu základnému rodokmeňu, aby    
        tak sp
ĺňali základné požiadavky prastromu“ ,
    Z
obrali sme do úvahy aj  osobnostné práva žijúcim osobám a zverejňujeme len ich
        mená.
 
 s
tav:  
Apr.  2011. 

Zányi Ildikó A JEJ MANžELSztrányai György


 


rosíme pošlite vaše postrehy, zaujímajú nás!
 na vaše otázky radi odpovieme!

                              
naša adresa:                                  

Počet našich hostí:

  

nAŠE ĎALŠIE ZDROJE:
 
Magyar Országos Levéltár
 (mA
ĎARSKÝ ŠTÁTNY ARCHÍV)
 
Veszprém Megyei Levéltár
 (ARCHÍV VESPRÉMSKEJ
ŽUPY)
 
Békés Megyei Levéltár
 (ARCHÍV BÉKÉšSKEJ
ŽUPY)
 
Országos Széchenyi Könyvtár
 (ŠTÁTNA SZÉCSÉNYIHO KNI
ŽNICA)
 
ARCHÍVY NA SLOVENSKU
 
(Bytča, Košice, Bratislava, Nitra)VYDAVATEĽSTVO ARCANUM
 
BÁDATELŇA  Familysearch BÁZA
 
RadixIndex
 STRÁNKA
Családfakutató A JEJ PRIATELIA